คลังเก็บป้ายกำกับ: Ufabet เข้าสู่ระบบ

การแยกทางอาชีพเป็นผลโดยตรงจากอคติทางสังคมและการเลือกนโยบาย

Published / by admin

การแยกทางอาชีพเป็นผล ทุกวันนี้ การมีส่วนร่วมของแรงงานสตรีอยู่ที่ร้อยละ 587 แต่แตกต่างกันตามเชื้อชาติและชาติพันธุ์ การมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงผิวดำยังคงสูงกว่าผู้หญิงผิวขาว8 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ทางสังคม

ซึ่งมีรากฐานมาจากการเป็นทาส ว่าผู้หญิงผิวดำต้องทำงาน 9 และในขณะที่ความก้าวหน้าของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การวิเคราะห์แบบแยกส่วนของการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งแยกอาชีพระหว่างปี 1983 และ 2002 พบว่าผู้หญิงผิวขาวมีความก้าวหน้ามากขึ้นในการเข้าสู่อาชีพต่างๆ

มากกว่าผู้หญิงผิวดำและสเปน และความชุกของมารดาในฐานะผู้ให้บริการหลักหรือเพียงผู้เดียวในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงผิวสี11 พูดง่ายๆ ก็คือ งานที่จ่ายค่าจ้างสูงกว่าจะจ้างผู้ชายผิวขาวอย่างไม่สมส่วน (รูปที่ 1) ในขณะที่งานที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าจะจ้างผู้หญิงอย่างไม่สมส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงผิวสี

การแบ่งแยกอาชีพตามเชื้อชาติมีรากฐานมาจากการเป็นทาส ในช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยในปี พ.ศ. 2408 ทาสประมาณสองในสามถูกบังคับให้ทำงานในไร่นา ในขณะที่คนอื่นทำงานในสภาพแวดล้อมภายในประเทศ12 หลังจากเลิกทาส การออกกฎหมายและการขาดโอกาสการจ้างงานอื่นๆ

มักทำให้คนงานผิวดำไม่มีทางเลือก แต่ยังคงทำงานในภาคการเกษตรหรือในครัวเรือนต่อไป ตัวอย่างเช่น ในเซาท์แคโรไลนา

คนผิวดำสามารถทำงานเป็นชาวนาหรือคนรับใช้ได้เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้พิพากษา13 ข้อตกลงใหม่ ซึ่งกำหนดพื้นสำหรับการคุ้มครองงานในสหรัฐอเมริกา แรงงานภาคเกษตรไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ ประกันสังคม และการทำงานล่วงเวลา14 บทบัญญัติเหล่านี้ไม่รวมคนงานผิวดำ

ชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกัน ชาวอเมริกันพื้นเมือง และชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนมากจากมาตรฐานสถานที่ทำงานขั้นพื้นฐาน และเป็นแบบอย่างสำหรับการแบ่งแยกอาชีพไปสู่คุณภาพต่ำ ร้อยละ 52 ของผู้หญิงผิวดำเป็นคนทำงานบ้าน ในปี 1940 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันนี้ แม้ว่าครัวเรือนแต่ละครัวเรือนจะไม่ใช่นายจ้างทั่วไปอีกต่อไป

แต่งานรับใช้ในบ้านและงานดูแล เช่น ผู้ช่วยด้านสุขภาพที่บ้าน ผู้ช่วยดูแลส่วนตัว และพนักงานดูแลเด็ก ยังคงมีสัดส่วนการจ้างงานผู้หญิงผิวดำไม่สมส่วน และผู้หญิงผิวดำก็คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 คนจ้างงานเหล่านี้16 ในขณะเดียวกัน ชายผิวดำทำงานอย่างไม่เป็นสัดส่วนในบทบาทการขับรถและการทำความสะอาดที่หลากหลาย 

การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม และการเหมารวม ระบบและตัวเลือกนโยบายสะท้อนแบบเหมารวม ความลำเอียง และการรับรู้เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะความพิการ และมีอิทธิพลอย่างมากและจำกัดการเลือกอาชีพของแต่ละคน ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพทางการพยาบาลในปลายศตวรรษที่ 19 ได้สร้างบทบาทใหม่ให้กับผู้หญิงในที่ทำงานในช่วงเวลาที่แนวคิดนี้แปลกใหม่อย่างแท้จริง โดยประกาศว่าหน้าที่พยาบาล “ต้องทำให้ผู้หญิงพึงพอใจเท่านั้น”17 ทุกวันนี้ ลักษณะเฉพาะที่ถูกมองว่าเป็น “ผู้หญิง”

โดยเนื้อแท้นั้นสัมพันธ์กับอาชีพที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ 18 ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงถูกเหมารวมว่าเป็นการดูแลและดูแลบ้าน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทการสอน การพยาบาล หรือการดูแล หรืออ่อนแอทางร่างกายและ ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างและการค้าหรือตำแหน่งการจัดการ เมื่อเวลาผ่านไป การรับรู้เหล่านี้มีความเข้มแข็งและคงอยู่ตลอดไปโดยบรรทัดฐานที่ฝังอยู่ในระบบ เช่น การศึกษาและการจัดหางาน

 

สนับสนุนเนื้อโดย    Ufabet เข้าสู่ระบบ

วัฒนธรรมหลากหลายและบริบทเกาหลีออสเตรเลีย

Published / by admin

บริบทเกาหลีออสเตรเลีย มีการวิจัยที่จำกัดมากเกี่ยวกับชาวเกาหลีพลัดถิ่นในออสเตรเลีย เช่นเดียวกับคลื่นลูกใหม่ของผู้ย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลีย (Noble 2017)

การศึกษาล่าสุดได้ตรวจสอบประสบการณ์การทำงานและการจ้างงาน ประสบการณ์เฉพาะทางเพศของผู้ย้ายถิ่นฐานชาวเกาหลี และผลกระทบทางจิตใจของวัฒนธรรมต่อครอบครัวชาวออสเตรเลียชาวเกาหลี (Kim et al. 2020) สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการค้นพบที่สอดคล้องกันของการวิจัยเกี่ยวกับชาวเกาหลีในออสเตรเลียคือ “ความเป็นเกาหลี” ที่มีมูลค่าสูงและความสำคัญของชุมชนชาวเกาหลี

การศึกษาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับงานวิจัยที่รายงานในที่นี้คือการสำรวจของ David Hundt (2019) ในประเด็นที่คล้ายคลึงกันบางประเด็นที่มุ่งเน้นใน    Ufabet เข้าสู่ระบบ   การศึกษานี้ Hundt มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ทางการเมืองและสังคมของสัญชาติออสเตรเลียสำหรับชาวเกาหลี

ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนผู้อพยพที่เติบโตเร็วที่สุดของออสเตรเลีย ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2559 เขาระบุว่าชาวเกาหลีมีถิ่นที่อยู่ระยะยาวโดยไม่ต้องถือสัญชาติ และเชื่อมโยงกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ส่วนใหญ่มาถึงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งช้ากว่าคลื่นผู้อพยพชาวเอเชียอื่น ๆ ในทศวรรษ 1970 (Hundt 2019) ข้อมูลนี้และแง่มุมอื่นๆ ของการวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากรของเขา เช่น ช่วงรายได้ค่อนข้างต่ำและการจ้างงานแบบมืออาชีพ สอดคล้องกับกลุ่มผู้เข้าร่วมในการศึกษาที่รายงานที่นี่

ไม่มีการศึกษาของออสเตรเลียก่อนหน้านี้ที่สำรวจความเชื่อมโยงส่วนตัวกับเอกลักษณ์ประจำชาติและความเชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน Noble (2017)

สังเกตว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนชาวเกาหลีออสเตรเลียที่มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ภาษาและองค์กรของเกาหลีในออสเตรเลีย และชาวออสเตรเลียเกาหลีดูเหมือนจะเป็นแบบอย่างของ ชนกลุ่มน้อยต้นแบบซึ่งเป็นคำที่มักใช้เพื่อกำหนดกรอบการสนทนาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานในเอเชียตะวันออก (Noble 2560, น. 2).

คำว่า ‘ตัวอย่างชนกลุ่มน้อย’ ยืมมาจากวาทกรรมสาธารณะของสหรัฐอเมริกาที่ยกย่องความสำเร็จทางสังคมและเศรษฐกิจที่โดดเด่นของผู้ย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออก (Noble 2017, p. 2) รายงานการศึกษาสนับสนุนชาวเกาหลีออสเตรเลียในฐานะ ชนกลุ่มน้อยต้นแบบแต่ความสำเร็จของพวกเขาดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเชื่อมต่อกับชาวเกาหลีอื่น ๆ เพื่อการจ้างงานและความสัมพันธ์ทางสังคม

สิ่งนี้คล้ายกับผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นในนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่าชาวเกาหลีไม่รู้สึก ที่บ้านและส่วนใหญ่หันไปหาผู้อพยพชาวเกาหลีคนอื่น ๆ เพื่อรับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคม (Morris et al. 2007) สิ่งนี้มีสาเหตุมาจากการล่วงละเมิดในระดับสูง การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในเอเชีย และการไม่มีนโยบายความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

พฤติกรรมการเรียนแบบของคนในสังคมเสื้อแหวกอกโนบรา

Published / by admin

   พฤติกรรมการเรียนแบบ สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับน้องโอลีฟแม่ค้าที่มีการขายโรตีกรอบที่เป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์จนมีผู้คนเป็นจำนวนมากพากันเดินทางไปซื้อโรตีกรอบสร้างรายได้ให้กับน้องโอลีฟ  เป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าน้องโอลีฟนั้นมีการใส่เสื้อแบบไม่ใส่เสื้อในแถบหน้าอกเห็นเต้าอย่างชัดเจนเป็นการสร้างกระแสการขายสินค้า 

  จนในที่สุดทางด้านเจ้าหน้าที่อำเภอที่น้องโอลีฟอาศัยอยู่ก็ได้มีการลงไปพูดคุยกับน้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายที่โป๊เกินงาม  ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อได้รับการตักเตือนน้องโอลีฟก็มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเองใหม่โดยใช้เป็นวิธีการใส่ชุดไทย

ใส่เสื้อปิดคอแขนยาวมิดชิดเลยทีเดียวแต่จะกระแสของน้องโอลีฟทรีสร้างขึ้นมานั้นทำให้มีคนปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นเทรนใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีสาวๆหลายคนที่มีการใส่เสื้อแหวกอกโนบราตามน้องโอลีฟกันเป็นแถวแล้วก็เปิดการขายของไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว

      ซึ่งหลังจากที่ภาพของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวใส่เสื้อโนบราแหวกหน้าอกก็ทำให้เธอนั้นเป็นน้องโอลีฟ 2 ดังชั่วข้ามคืนกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและมีลูกค้าไปอุดหนุนมากโดยเฉพาะลูกค้าผู้ชายในขณะเดียวกันก็มีทางด้านเน็ตไอดอลได้มาทำคลิปวีดีโอเพื่อโพสต์ลงในโลกออนไลน์เป็นคลิปที่แม่ค้าใส่เสื้อแหวกอกโนบราซึ่งถึงแม้ภายหลังว่าเน็ตไอดอลเหล่านี้จะออกมาประกาศว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นเป็นการทำคลิปตามกระแสเพียงเท่านั้น

และตอนที่ถ่ายทำก็ไม่มีคนมามุงดูมีเพียงแค่ทีมงานไม่กี่คนเท่านั้นแต่การที่ทำการเรียนแบบพฤติกรรมที่ขัดกับประเพณีอันดีงามของไทยนั้นก็ไม่ควรที่จะนำมาเป็น Content นำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์

     เพราะการกระทำเหล่านี้มันส่งผลเสียมากกว่าผลดีถึงแม้ว่าจะเป็นแฟชั่นสุดเซ็กซี่ที่มุมมองแต่ละคนนั้นอาจจะมองไม่เหมือนกันบางคนมองว่ามันเป็นการแต่งตัวแนวเซ็กซี่และสามารถสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าได้แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่เรียบร้อยและเป็นสังคมที่ดีงามดังนั้นการมาเปิดโชว์หน้าอกโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยจึงทำให้ดูแล้วเกิดความเสื่อมโทรมมากกว่าที่จะทำให้เกิดการดูดี

      นอกจากนี้ยังมีกระแสที่ทำตามกันมากมายเพราะคนแรกที่ทำก็คือน้องโอลีฟต่อมาก็มีแม่ค้าขายโรตีตามกระแสด้วยอีกคนก็คือน้องนาและยังมีน้องแนน และน้องเบนซ์ รวมถึงยังมีคนอื่นๆอีกมากมายซึ่งขนาดนี้มีแม่ค้าแต่งตัวแซ่บเรียนแบบกันนี้มาแล้วถึง 7 คนด้วยกัน   

      อย่างไรก็ตามทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะต้องมีการเข้าไปควบคุมดูแลพฤติกรรมการเรียนแบบการใส่เสื้อแหวกอกโนบราเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมโทรมของวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญการใส่เสื้อแนวเซ็กซี่แบบนี้มันเสี่ยงสูงที่อาจจะทำให้ถูกนำไปลอกเลียนแบบสำหรับเยาวชนคนอื่นๆและอาจจะเป็นบ่อเกิดทำให้เกิดอันตรายกับสาวๆได้นั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.    Ufabet เข้าสู่ระบบ

รถเมล์ในตำนานสาย 8 เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า รถพังยับเยินเสาไฟล้ม 6 ต้น

Published / by admin

เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า  เชื่อว่าคนที่นั่งรถเมล์ในกรุงเทพฯและเคยมีโอกาสใช้บริการรถเมล์สาธารณะสายแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธจะรู้กันดีว่าการเดินทางสายดังกล่าวนั้นจะมีรถเมล์ในตำนานที่เรียกกันว่ารถเมล์สาย 8 คอยให้บริการอยู่ซึ่งรถเมล์สาย 8 นี้ เป็นรถเมล์ที่มีประวัติการขับรถเร็วมากและมักจะขับรถแข่งกับรถเมล์สายอื่นเป็นประจำและทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นประจำเช่นเดียวกัน

       อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคมปีพศ 2564    รถเมล์สาย 8 ในตำนานก็มีเหตุการณ์ให้พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสนลาดพร้าวได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเมล์คันสีชมพูชนเสาไฟฟ้าทำให้มีไฟดับเป็นวงกว้างเนื่องจากว่ามีเสาไฟล้มมากถึงจำนวน 6 ต้นด้วยกันโดยบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณโค้งสนามกีฬาคลองจั่น  เขตบางกะปิ

         เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงก็พบว่ารถเมล์ที่ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนเสาไฟฟ้าล้ม 6 ต้นนั้นเป็นรถเมล์ในตำนานนั่นก็คือรถเมล์สาย 8 เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า ซึ่งรถเมล์ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นทะเบียน 10-8 1980    โดยสภาพรถนั้นพังเสียหายยับเยินในขณะเดียวกันเสาไฟฟ้าตรงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนั้นก็เสียหายมากเช่นเดียวกันส่งผลทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเนื่องจากว่าเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

        จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถเมล์คันดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางนำรถไปยังอู่ซึ่งเป็นการวิ่งหลังจากส่งผู้โดยสารหมดแล้วจึงทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าเป็นการวิ่งด้วยความเร็วมากทำให้รถเมล์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง

       อย่างไรก็ตามตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาที่สำคัญยังเป็นวันหยุดอีกด้วยจึงไม่ได้รับความเสียหายกับประชาชนและการจราจรมากนักยกเว้นว่ามีรถแท็กซี่ที่จอดใต้ต้นไม้อยู่ 1 คันที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าต้นไม้หักโค่นลงมาทับรถแท็กซี่คันดังกล่าว

ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางผู้ที่ขับรถเมล์คนดังกล่าวจะต้องออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าที่หักโค่นโดยจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับหลวงนอกจากนี้ยังต้องมีการจ่ายเงินซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกเสาไฟฟ้าล้มทับอีกด้วย 

     สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บอยู่ 2 คนแต่ไม่ได้เจ็บมากมายนักนั่นก็คือพนักงานเก็บเงินของรถเมล์สาย 8 และคนขับรถเมย์สาย 8 นั้นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ทางขนส่งก็ควรจะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับการขับรถของพนักงานที่ขับรถด้วยความเร็วมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าคนขับรถมีความผิดมากเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย   Ufabet เข้าสู่ระบบ