คลังเก็บป้ายกำกับ: ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Published / by admin

คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การดำเนินงานขององค์การโดยตรง และมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารกระบวนการหลัก และความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น

คือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานโดยตรง ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูล และชุมชนโดยรอบด้วยความเอื้ออาทรสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เช่น การปลูกป่า การรณรงค์สร้างจิตอาสา การบริจาคทุนการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปี 2555

การดำเนินงานด้านชุมชนแหล่งผลิตไฟฟ้า

กฟผ. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในแหล่งผลิตไฟฟ้าต่างๆ ประกอบด้วย

 1. การสื่อสารพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการยอมรับ และให้การสนับสนุนภารกิจของกฟผ. ในพื้นที่ต่างๆ สำรวจและก่อสร้างไฟฟ้า
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา และส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนรอบพื้นที่โครงการไฟฟ้าใหม่ มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน ได้แก่
  • ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน
  • ส่งเสริมอาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม รวมทั้งการเรียนรู้การนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาด้านการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

Final egat

                                              การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นแนวทาง

 1. 1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 2. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า
 3. การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
 4. การส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชม

กิจกรรมทางสังคม

 1. โครงการ “ปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
 2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
 3. โครงการแว่นแก้ว
 4. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. โครงการกฟผ.เพราะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม
 6. การสนับสนุนกีฬาและเยาวชน

            การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า(Demand Side Management : DSM)

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กฟผ.มุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา

 • โครงการฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ติดฉลากให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นจำนวนฉลากเบอร์ 5 ที่ติดอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ผลการดำเนินการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 20 ปีที่ผ่านมา สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ ลด CO2 ได้ 7 ล้านตัน
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • โครงการห้องเรียนสีเขียว ทั่วประเทศ 414 แห่ง รวมทั้งขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงอีก 925 แห่ง
 • โครงการโรงเรียนสีเขียวโดยยกระดับมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว 70 แห่ง

การผลิตไฟฟ้า จะต้องใช้พื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจอยู่ใกล้เขตชุมชน หรือมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และไม่มีผลกระทบใดๆ กับเขตชุมชุมเหล่านั้น การไฟฟ้าจึงสร้างความรับผิดชอบที่ให้เกิดความยอมรับ และมอบประโยชน์ให้กับชุมชน ในด้านการสนับสนุนคุณภาพชีวิต และวิถีชุมชนด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา รวมไปถึงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน (ไตรภาคี) ให้ประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาในการใช้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และพลังงาน มีการจ้างงานในพื้นที่ รวมไปถึงมีการจัดสรรภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อใช้พัฒนาชุมชนต่อไป เช่น ภาษีโรงเรือน และภาษีที่ดิน